Forside

Nye sameiere

Nye beboere

Vedtekter

Henvendelser

Styret

 

Beboer

Husordensregler

Bad/trim regler

Beredskapsplan

HMS

Vaktmester

Kabel-tv

 

Sameier

Informasjon

Eiendomsforvalter

Utleie

Standarder

Forsikring

Formularer

 

Annet

Drift og vedlikehold

 

 

Sameiet Tidemands gate 40/42

Utleie

Tidemand_shade_small

Styret i sameiet ønsker med dette å informere generelt om utleievirksomhet, samt innlede et tettere samarbeid med de av sameierne som bedriver utleie av sin seksjon i Tidemands gate 40/42. Vi ønsker å påpeke at det innen sameier vanligvis er større utfordringer med utleieboere enn beboende sameiere og at vi i den forbindelse ønsker å uttrykke vår bekymring overfor dette også hos oss.

 

Bakgrunnen for dette er at beboere i utleieseksjoner generelt vil forårsake mer enn alminnelig slitasje på bygningsmassen ved hyppigere ut- og innflytting i tillegg til at de også generelt står for hardere allmenn bruk. Videre vil ofte manglende eierskapsfølelse og kortere tidsperspektiver fra leieboeres side dessverre kunne føre til mindre interesse eller motivasjon for å følge de reglene som gjelder i sameier. Dette kan gjøre seg gjeldende i form av skader, unormal slitasje, uorden eller tilsmusning av eksempelvis dører, heiser, oppganger, bade- og trimanlegg, eller feilaktig avfallshåndtering eller manglende låsing av fellesanlegg for bare å nevne noe. Oppfølging av dette vil kreve større innsats og det vil koste mer å holde bygget i forventet god stand.

 

I den forbindelse vil vi understreke at det er utleiende sameiers ansvar å sørge for at leieboere er informert på alle relevante regler i sameiet før leieforholdet starter og følger opp at leieboere retter seg etter disse i praksis. Styrets oppgave er kun å verifisere at dette blir gjort. Det er grunn til å nevne at det er grupper i utleiemarkedet som generelt forårsaker større problemer enn andre. Dette bør sameiere som leier ut sin leilighet ta med i sin risikovurdering ved valg av leieboere.

 

Vi vil også samtidig gjøre sameierne oppmerksom på enkelte punkter i husordensreglene. Dette gjelder blant annet at utleiende sameier vil bli gjort ansvarlig for eventuelle skader eller overtredelser av regler forårsaket av leieboer hvor ikke vedkommende selv ordner opp. Det er også verdt å nevne at leieboere ikke har anledning til å ta med gjester i bade og trimromsanlegget og at oppholdstillatelse der kun gjelder de som bor fast i utleieseksjonen.

 

Styret og eiendomsforvalter skal til enhver tid vite hvilke(n) (fysisk person) som bebor leiligheten og ikke hvilket/hvilken firma/institusjon vedkommende eventuelt representerer. Det er han/hun og ikke firmaet/institusjonen som utleier må forholde seg til. Vi vil i den forbindelse understreke vårt forbud mot fremleie (utleier leier ut videre). Seksjonene er videre, som det fremgår av vedtektene, kun ment for beboelse.

 

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi i sameiet forventer at utleiende sameier, med dette som bakgrunn, sjekker grundig ut potensielle leieboerkandidater samt går god for vedkommende før eventuell kontrakt om utleie inngås. Styret er imidlertid av den mening at det positive engasjementet og byggets standard best og enklest opprettholdes gjennom at flest mulig sameiere selv bebor sin egen seksjon.

 

Styret

 

Oppdatert: 13.03.2011