Forside

Nye sameiere

Nye beboere

Vedtekter

Henvendelser

Styret

 

Beboer

Husordensregler

Bad/trim regler

Beredskapsplan

HMS

Vaktmester

Kabel-tv

 

Sameier

Informasjon

Eiendomsforvalter

Utleie

Standarder

Forsikring

Formularer

 

Annet

Drift og vedlikehold

 

 

Sameiet Tidemands gate 40/42

Forsikring

Tidemand_shade_small

Sameiet er forsikret hos Gjensidige som Boligsammenslutning, relevant forsikring for vårt sameie.

 

Den dekker i henhold til den gjeldende forsikringsavtale/forsikringsbevis:

 

Den dekker:

-

Bygning

-

Innbruddsikring i henhold til krav for sivilrisiko

-

Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold

-

Uteområde - hageanlegg

-

Påbud fra offentlig myndighet

-

Riving og rydding

-

Husleietap i inntil 36 måneder

 

Dekningsomfang (alle med begrensinger og vilkår):

-

Heldekning om omfatter brann, vann, tyveri samt kaskoskade på bygningen og tilknyttet utstyr til bygningens drift.

-

Naturskade

-

Huseieransvar

-

Rettshjelp

-

Styreansvar

-

Lovebestemt yrkesskade-/sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere

 

Sameiets forsikring dekker ikke:

-

Skade som skyldes vann fra bygningens takrenne.

-

Skade og utbedring ved vanninntrengning gjennom utett bygning.

-

Skade ved materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, samt skader som følge av dette.

-

Skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter.

-

Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann.

-

Skade som skyldes søl eller kondens.

-

Punktering av isolérglass.

-

Skade på utett våtrom. Følgeskaden dekkes. 

-

Kunstnerisk utsmykning eller merkostnader for urasjonell byggemåte eller utstyr.

 

Den enkelte sameiers ansvar:

-

På egenhånd å sørge for å være tilstrekkelig forsikret overfor skader (brann og vann) og tyveri av eiendeler eller utstyr tilknyttet sin egen leilighet, boder eller garasje.

-

Forhindre skader og begrense omfanget av skader i sin leilighet som kan påvirke bygningen. Den enkelte sameier må sørge for at sin seksjon innehar fungerende røykvarsler/e, batteri skiftes hvert år den 1. desember, "Røykvarslerens dag".

-

Den enkelte sameier må sørge for at seksjonen har tilstrekkelig slukkeutstyr bestående av min. 1 stk. 6kg. ABC pulverapparat, skumapparat eller husbrannslange. Pulverapparatet skal snus hver 6.måned for kontroll av om pulver faller mot topp og at måler indikerer at apparatet er ok. (pilen skal peke på grønt felt)

-

Den enkelte sameier skal besørge at elektrisk anlegg i egen seksjon ikke innehar feil som kan føre til påfølgende fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

-

Våtrom og seksjonens eget røropplegg skal holdes vedlike. Sluk i baderom må rengjøres jevnlig for å forhindre utstrømning av vann. Våtrom som rehabiliteres/ombygges må utføres av sertifisert personell og i henhold til våtromsnorm.

-

Den enkelte må påse at dører til fellesarealer holdes avlåst etter bruk. Dette for å hindre uvedkommende adgang og begrense faren for brannspredning ved branntilløp.

 

-       Overfor skader på områder dekket av sameiets forsikring, som skyldes uaktsomhet av en sameier eller personer som kan knyttes til en sameier, vil sameiet kreve egenandelen dekket av denne sameier. Ved grov uaktsomhet kan man kreve at sameier dekker skaden uten å involvere sameiets forsikring. 

 

Styrets ansvar:

-

Styret plikter å sikre og vedlikeholde bygningen samt sameiets fellesarealer.

 

Oppdatert: 13.03.2011